هم وطن گرامی بخش قابل توجهی از افراد مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا، با دریافت مراقبتهای اولیه و ایزولاسیون در منزل یا درمان سرپایی نیازی به مراجعه مستقیم یا بستری در مراکز درمانی ندارند.
کرونا ۱۱۵ (CORONA115) ضمن کاهش اضطراب شما، احتمال مواجهه با عامل بیماری زا در اثر مراجعه غیر ضروری به مراکز درمانی را کاسته و در حفظ توان مراکز درمانی کشور در ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند کمک شایانی خواهد کرد.
مسوولیت اجتماعی هر از یک ما ایجاب می کند برای رهایی هر چه زودتر کشور و هم میهنان مان از شرایط فعلی با تکیه بر شواهد معتبر علمی آنچه در توان داریم بکار گیریم. تمامی توصیه ها و مطالب علمی این سامانه با معرفی مرجع و مستند به شواهد معرفی شده توسط منابع معتبری چون WHO و منطبق بر پروتکل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

کرونا 115 کرونا 115

در حال بارگذاری